Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,795

Đang online: 52

Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

20/03/2017 09:15:50 GMT+7

 UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

Số: 360/HD-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Đắk Lắk, ngày 14 tháng 3 năm 2017


HƯỚNG DẪN

Về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

Để tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 của các đơn vị đạt kết quả, tạo sự thống nhất chung giữa các cụm thi đua, các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

I. Các văn bản cần vận dụng, thực hiện trong việc xét thi đua khen thưởng:

1. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013.

2. Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/04/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

3. Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND , ngày 03//3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

4. Quyết định số 3157/QĐ-UBND, ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu trong khen thưởng các danh hiệu thi đua.

5. Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

6. Công văn số 1341/SGDĐT-VP, ngày 22/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017.

II. Một số điểm cần lưu ý khi xét thi đua, khen thưởng

1. Thời gian họp xét thi đua: Trước ngày 24/5/2017 và hoàn thành hồ sơ gửi cho Sở trong thời gian 05/6/2017 đến 12/6/2017. Đối với Phòng GDĐT gửi hồ sơ đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh về Sở trước ngày 20/6/2017.

2. Một số điểm cần lưu ý

2.1. Phân cấp quản lý: Trong năm học 2016-2017, thực hiện phân cấp quản lý theo Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 29/5/2015 cử Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ và Quyết định số 1638/QĐ-UBND, ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông DTNT, các Trung tâm GDTX cấp huyện đã được bàn giao cho cấp huyện quản lý. Do đó việc xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 trở đi sẽ do cấp huyện xem xét, quyết định. Đối với các trường Trung cấp chuyên nghiệp sẽ do Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét quyết định. Riêng trường Trung cấp Sư phạm Mầm non trình hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo như trước đây.

2.2. Số lượng đề nghị khen thưởng

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: Không quá 15% cá nhân đạt lao động tiên tiến của đơn vị, có SKKN được Hội đồng khoa học của Sở công nhận hoặc các thành tích khác thay thế như: Đề tài khoa học đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật do Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên (đối với THPT, GDTX tỉnh); giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên (đối với MN, TH, THCS) hoặc giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi cấp tỉnh trở lên.

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua tỉnh: Đạt chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm liền trở lên và có SKKN đạt giải A cấp huyện (Sở) trở lên. Những thành tích khác được thay thế cho SKKN: đạt giải Nhất trong các cuộc thi cấp tỉnh hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Huy chương các loại trong các cuộc thi toàn quốc, khu vực hoặc có  Bằng Lao động sáng tạo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND đã được phê duyệt. Mỗi cụm thi đua xét chọn 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc, mỗi Phòng GDĐT chọn không quá 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc ở 3 cấp, bậc học (MN, TH, THCS) để đề nghị UBND tỉnh công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

- Giấy khen Sở và Bằng khen tỉnh: Xét chọn đề nghị tối đa 20% cá nhân, 30% tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số các cá nhân, tập thể đạt tiêu chuẩn khen thưởng theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 3/3/2015 của UBND tỉnh .

- Danh hiệu lao động tiên tiến thực hiện theo đúng Luật, Nghị định (không khống chế tỷ lệ). Giám đốc Sở GDĐT ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ký quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Tập thể lao động xuất sắc: tối đa 30% số tập thể lao động tiên tiến của cụm thi đua.

- Các danh hiệu, hình thức khen thưởng khác, đề nghị UBND tỉnh xét trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thưởng phải hội đủ các tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh: Do Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo xét chọn và đề nghị 3 đơn vị dẫn đầu các trường THPT, Trung cấp Sư phạm Mầm non, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật.

- Cờ thi đua của Bộ GDĐT: Do Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo xét chọn 5 đơn vị dẫn đầu ở các khối THPT, THCS, TH, MN, Phòng GDĐT. Các Phòng GDĐT xem xét bình chọn, đề nghị 1 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu để Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, đề nghị.

  2.3. Các nguyên tắc, tiêu chuẩn cần lưu ý

- Chú trọng khen thưởng cá nhân là giáo viên, nhân viên có nhiều sáng kiến sáng tạo trong công tác, đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, có học sinh giỏi các cấp.

- Không đề nghị khen thưởng trùng lắp giữa các hình thức khen thưởng (giấy khen, bằng khen, huân chương) cũng như khen thưởng của tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp.

- Tập thể và cá nhân đã được tặng Bằng khen thì lần đề nghị khen thưởng tiếp theo phải ít nhất đủ 3 năm kể từ ngày ra quyết định tặng bằng khen lần trước.

- Cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen phải có 2 sáng kiến được Hội đồng khoa học của Sở công nhận (xem thêm công văn số 1220/SGDĐT, ngày 05/9/2016 về hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến, trong năm đề nghị phải được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở).

- Đơn vị được đề nghị tặng bằng khen phải đạt 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong năm đề nghị  phải được xét tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- Đơn vị được đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ năm học thì thủ trưởng đơn vị mới được xem xét khen thưởng trong năm học đó.

2.4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Lập hồ sơ theo đúng mẫu đã được quy định ở Nghị định số 35/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 của Chính phủ (theo các biểu mẫu đính theo công văn hướng dẫn này).

- Cấp cơ sở (Sở Giáo dục và Đào tạo): 1 bộ hồ sơ (tờ trình, biên bản, danh sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể).

- Cấp tỉnh: 2 bộ hồ sơ (tờ trình, biên bản, danh sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể). Riêng  đề nghị chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải có bản báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm.

- Đối với khen thưởng cấp chính phủ: 5 bộ hồ sơ (tờ trình, biên bản, danh sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể).

- Đối với khen thưởng của Chủ tịch Nước: 7 bộ hồ sơ (tờ trình, biên bản, danh sách tóm tắt thành tích, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể).

Ngoài hồ sơ giấy phải gửi kèm file điện tử của toàn bộ hồ sơ trình khen thưởng về Văn phòng Sở theo địa chỉ Email nội bộ (OMS).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cụm thi đua, các Phòng GDĐT, các đơn vị triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ với Văn phòng Sở (điện thoại 0915805494 của ông Nguyễn Vĩnh Trinh)

Nơi nhận:                                                                                

- Các Phòng GDĐT;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Các phòng ban thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Thị Thanh Xuân

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh