Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,491

Đang online: 58

Phân công trong lãnh đạo Trung tâm (Áp dụng từ ngày 25 tháng 11 năm 2017)

04/12/2017 15:17:48 GMT+7

PHÂN CÔNG TRONG LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

          (Áp dụng từ ngày 25 tháng 11 năm 2017)

I. Đ/C NGUYỄN ĐỨC DY- GIÁM ĐỐC

Thực hiện đúng quy định Điều 13 quy chế Trung tâm GDTX về chức năng và quyền hạn của Giám đốc, một số công việc cụ thể như sau:

1. Phụ trách chung; công tác chính trị, tư tưởng của cơ quan;

2. Phụ trách phòng TC-HC; Bộ phận Kế toán-Tài vụ;

3. Công tác thi đua, khen thưởng;

II. Đ/C TRẦN XUÂN TIẾN - PHÓ GIÁM ĐỐC

Thực hiện đúng quy định Điều 14 quy chế Trung tâm GDTX về chức năng và quyền hạn của Phó Giám đốc và giúp Giám đốc thực hiện các nội dung công tác sau:

1. Phụ trách phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng;

2. Phụ trách trang Web; Phụ trách thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

3. Phụ trách công tác tuyển sinh các hệ: Liên kết đào tạo và hệ các lớp ngắn ngày;      4. Thay mặt Giám đốc giải quyết một số công việc khi Giám đốc ủy quyền.

III. Đ/C ĐINH SỸ ĐẠT- PHÓ GIÁM ĐỐC  

Thực hiện đúng quy định Điều 14 quy chế Trung tâm GDTX về chức năng và quyền hạn của Phó Giám đốc và giúp Giám đốc thực hiện các nội dung công tác sau:

1. Phụ trách phòng Dạy văn hóa;

2.Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin; Nghề phổ thông; Công tác kiểm tra nội bộ; Công tác Pháp chế HSSV;

3. Phụ trách công tác tuyển sinh GDTX (hệ THPT); Chỉ đạo công tác dạy thêm, học thêm; Dạy tăng tiết; Dạy luyện thi TN;

4. Phụ trách cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong tào thi đua;

5.Thay mặt Giám đốc giải quyết một số công việc khi Giám đốc ủy quyền.

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC

- Chi ủy chi bộ, lãnh đạo trung tâm;

- Trưởng các đoàn thể, phòng chuyên môn;

- Thông báo đến toàn thể CB-CC cơ quan;

- Lưu VP.                                                                   

                                                                                        NGUYỄN ĐỨC DY    

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh