Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,501

Đang online: 65

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

03/03/2014 17:12:14 GMT+7

File đính kèm

7051551-CN,NV pTCHC.rar

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

I. CHỨC NĂNG

1. Công tác tổ chức

Tham mưu và giúp việc cho giám đốc về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, hợp đồng lao động. Giúp giám đốc trong việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị;

2. Công tác hành chính quản trị, văn phòng

Tham mưu cho Giám đốc xây dựng nội quy, bảng biểu trong cơ quan, xây dựng môi trường sư phạm với tiêu chí ‘Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mua sắm, bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sách thư viện, thiết bị dạy học;

Giúp giám đốc trung tâm quản lý công tác chính trị tư tưởng, công tác tổng hợp, công tác thi đua khen thưởng; công tác thông tin, lưu trữ; công tác hành chính quản trị

3. Công tác Kế toán - Tài vụ

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc công tác quản lý tài chính của cơ quan. Thu chi đúng mục đích, quy định của Nhà nước và nguyên tắc tài chính. Xây dựng, bảo vệ và thực hiện dự toán thu chi, quyết toán kinh phí.

Tham mưu, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, ký liên kết đào tạo, hợp đồng lao động, thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước cho người lao động;

II. NHIỆM VỤ

1.      Công tác tổ chức

- Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch năm học của Trung tâm; Phối hợp với các phòng khác trong Trung tâm lập kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên. Làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá cán bộ, viên chức của Trung tâm;

 - Tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, bố trí, điều động cán bộ một cách hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ của Trung tâm; Phối hợp với các đơn vị chức năng khác tổ chức xét duyệt, đánh giá cán bộ theo từng chức danh, trình các cấp có thẩm quyền quyết định; Phối hợp với các đơn vị khác trong Trung tâm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trung tâm;

- Phối hợp với Kế toán thực hiện công tác nâng lương, nghỉ chế độ, đóng BHXH, BHYT cho cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng trong Trung tâm; Đầu mối thực hiện công tác về lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức và cán bộ hợp đồng trong Trung tâm; Thực hiện các thủ tục cử cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng đi học, đi công tác, tham quan;

- Tham gia thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức theo sự phân công của Giám đốc trung tâm; Thực hiện các thủ tục để xem xét bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Giám đốc trung tâm; Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức và cán bộ; Theo dõi thực hiện chế độ nghỉ phép, nghỉ hưu của viên chức; Phối hợp phòng chuyên môn điều động cán bộ coi thi; Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng trong Trung tâm theo quy định hiện hành của nhà nước.

2. Công tác hành chính quản trị, văn phòng

- Công tác tham mưu, chính trị tư tưởng, công tác tổng hợp

+ Đề xuất các giải pháp, biện pháp và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực được phân công;

+ Theo dõi công tác chính trị tư tưởng, pháp chế;

+ Đầu mối xây dựng kế hoạch năm học, nhiệm vụ năm học; kế hoạch tháng, tuần;

+ Đầu mối xây dựng các dự án, đề án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực được phân công.

- Công tác thi đua khen thưởng, quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ

            + Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, sơ kết tổng kết các phong tráo thi đua theo HK, cả năm; Phối hợp với các phòng chuyên môn khác và đoàn thể tổ chức thực hiện công tác thi đua năm học theo đúng Luật thi đua khen thưởng;

+ Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà nước và Trung tâm; Quản lý, điều hành và duy trì hoạt động website, mạng thông tin nôi bộ của cơ quan;

+ Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, gửi các công văn, tài liệu gửi đến và gửi đi trong phạm vi quyền hạn;Quản lý việc đảm bảo tính pháp chế các loại văn bản. Tư vấn và thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản của Trung tâm trước khi ban hành; Đầu mối tổ chức quản lý và thực hiện chế độ bảo vệ các tài liệu theo quy định của Nhà nước và của Trung tâm;

+ Quản lý con dấu của Trung tâm (trừ dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, dấu khắc chữ ký) và sử dụng các con dấu theo quy định của Nhà nước; Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, tài liệu do Trung tâm ban hành, thực hiện sao lục các văn bản liên quan đến Trung tâm và chứng thực chữ ký theo quy định của Nhà nước và của Giám đốc trung tâm;

+ Thực hiện in ấn, sao chụp văn bản, tài liệu…phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm theo quy định của giám đốc trung tâm; Trưởng phòng Hành chính Tổ chức được thừa lệnh Giám đốc ký một số loại giấy tờ theo quy định phân công.

- Công tác kế hoạch, tổng hợp, thống kê

            + Xây dựng kế hoạch dự báo phát triển của đơn vị dài hạn, ngắn hạn và hằng năm về số lượng học sinh- sinh viên; quy mô ngành nghề cần liên kết đào tạo…;

            + Tổng hợp xây dựng chương trình công tác của Trung tâm. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các chương trình công tác, các kết luận, chỉ đạo của Giám đốc trung tâm. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, báo cáo, tài liệu liên quan, điều kiện vật chất, kỹ thuật và các điều kiện khác thuộc lĩnh vực công tác được phân công phục vụ chương trình làm việc của Giám đốc trung tâm với các đơn vị, với cán bộ, viên chức, HSSV và với khách ngoài Trung tâm;

+ Xây dựng báo cáo công tác tháng. Tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong Trung tâm về kết quả hoạt động, về đề xuất kiến nghị và giải pháp, biện pháp thực hiện;

+ Đầu mối tổ chức thực hiện công tác thống kê theo quy định của Nhà nước và của Trung tâm. Thực hiện các chế độ báo các kịp thời chính xác và đầy đủ.

- Công tác thư ký

+ Chuẩn bị các báo cáo cho giám đốc trung tâm;

+ Ghi biên bản các cuộc họp do giám đốc trung tâm triệu tập và các cuộc họp khác theo yêu cầu của giám đốc trung tâm;

+ Soạn thảo kế hoạch, lịch công tác hàng tuần, tháng, năm học của Trung tâm.

            - Công tác quản lý CSVC, công tác phục vụ, bảo vệ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường

+ Thực hiện tốt công tác phục vụ các phòng làm việc, nhà khách, vệ sinh khu vực chung và những nơi được phân công; Thực hiện công tác lễ tân của Trung tâm;

+ Công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh;

+ Phối hợp phòng Dạy văn hóa, Quản lý đào tạo bố trí phòng học, phòng thi, tổ chức khai giảng, sơ kết, tổng kết … và tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh;

+ Quản lý, chỉ đạo thư viện, thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học; đảm bảo và đáp ứng được cho yêu cầu hoạt động dạy và học;

3. Công tác Kế toán - Tài vụ

-  Lập kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm; Theo dõi, thực hiện dự toán đã phân bổ; Tổ chức hạch toán, kế toán và quản lý toàn bộ nguồn thu, chi của Trung tâm theo đúng nguyên tắc, chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước;

- Tham mưu cho Giám đốc về hạch toán ký kết liên kết đào tạo, ký hợp đồng lao động; Hàng ngày hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh; Hoàn thiện sổ sách kế toán theo đúng quy định;

- Hàng tháng tính tiền lương, phụ cấp cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng của Trung tâm; Thực hiện thanh, quyết toán các khoản theo quy chế chi tiêu nội bộ đúng kỳ hạn; Theo dõi và lập hồ sơ quản lý tài sản, phối hợp với các đơn vị trong Trung tâm kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất;

- Thực hiện theo dõi, thanh quyết toán công nợ nguồn thu học phí; Xây dựng các mẫu văn bản liên quan về tài chính, kế toán và tài sản; Phối hợp với các tổ chức thực hiện việc thu, chi phúc lợi hàng năm của Trung tâm; Phối hợp thực hiện các quy định về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTT cho cán bộ viên chức của Trung tâm;

- Tư vấn cho Ban Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị, các tổ chức trong Trung tâm những nội dung liên quan đến tài chính; Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với cơ quan Nhà nước; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo, thống kê đối với cơ quan tài chính cấp trên;

- Hàng tháng báo cáo Giám đốc hoạt động tài chính của Trung tâm, báo cáo Trưởng phòng về các công việc được giao.

III. QUY ĐỊNH NỘI BỘ CỦA PHÒNG

- Tất cả cán bộ, nhân viên thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thời gian làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước, quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm;

- Có thái độ giao tiếp, ứng xử lịch sự, nhã nhặn với khách, giáo viên, học sinh. Hướng dẫn người liên hệ học tập, làm việc tận tình, chu đáo; Nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của công và cá nhân;

- Họp phòng và xếp loại thi đua: 1 lần/ tháng;

- Xây dựng mối đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc;

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc với ý thức tự giác cao. Thực hiện tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm…

- Bảo vệ trực 24/24 giờ. Có nhật ký giao ca, tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tài sản…; Tài xế xe ôtô có nhật ký lịch trình công tác.

- Kiểm kế tài sản cơ quan vào ngày 01 tháng 01 hàng năm;  

 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

      * Số lượng cán bộ, nhân viên của phòng: Tống số cán bộ, nhân viên: 14, gồm 8 nam, 6 nữ. Cơ hữu: 6, hợp đồng 68: 1, hợp đồng không thời hạn: 07:

            1. Trưởng phòng –  Phụ trách chung

            - Tổ chức quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước giám đốc về mọi hoạt động của Phòng; Xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh, văn minh và an toàn;

            - Chịu trách nhiệm chính về công tác thi đua, khen thưởng; Công tác kiểm tra nội bộ của phòng và báo cáo giám đốc theo định kỳ; Trình giám đốc ký duyệt các văn bản của phòng trước khi phát hành;

            - Căn cứ nhiệm vụ năm học, kế hoạch của cơ quan, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác theo từng tuần, tháng, năm học của phòng và của cơ quan;  

            - Phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp, thống kê; Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổng hợp; Công tác quản lý hành chính; Công tác thư ký; Kế hoạch lao động;

            - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;

            - Quản lý, điều hành và duy trì hoạt động website, mạng thông tin nôi bộ của cơ quan; Lư trữ các dữ liệu, tranh ảnh của cơ quan;

            - Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức nhân sự; Công tác ngoại giao; Tiếp khách, thanh toán tiếp khách; Công tác thống kê báo cáo của cơ quan đối với cấp trên; Tham mưu ra những quyết định quản lý;

            - Tham gia giảng dạy các lớp theo quy chế Trung tâm (ở phòng Dạy văn hóa).

    2. Phó trưởng phòng

- Giúp trưởng phòng quản lý phòng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của phòng;

- Cùng với trưởng phòng quản lý và điều hành công tác của phòng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giám đốc giao, chế độ chính sách như tăng lương, bảo hiểm;

- Tham mưu điều động, phân công coi thi học phần, tốt nghiệp khối liên kết đào tạo; Hội đồng tuyển sinh, hội đồng xét tuyển…;

- Quản lý điều hành công tác phục vụ nhà khách và vệ sinh cơ quan;

            - Phụ trách quản lý công tác quản lý CSVC, công tác phục vụ, bảo vệ, an ninh trật tự; an toàn thực phẩm, PCCC; Công tác ngoại giao, tiếp khách;

3. Kế toán trưởng

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm về kế hoạch thu chi, thanh quyết toán và công tác tài chính kế toán của Trung tâm;

Hướng dẫn CBGV, NV và các đối tác thực hiện nhiệm vụ thanh quyết toán tài chính theo chế độ kế toán hiện hành; Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo Luật kế toán; Ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của kế toán trưởng còn thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra.

Lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài chính của phòng và các loại hồ sơ khác liên quan đến công tác tài chính của Trung tâm

4. Kế toán viên

- Giúp kế toán trưởng thực hiện những việc được phân công và chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng và giám đốc về những việc mình phụ trách;

- Giao dịch với kho bạc, Cục thuế, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty bảo hiểm xã hội…;

- Phối hợp thu học phí, theo dõi học phí, tổng hợp học phí chính xác;

- Thanh toán các khoản thừa giờ. Theo dõi điện thoại, các khoản thuế;

- Phối hợp lãnh đạo phòng giải quyết chế độ bảo hiểm, nghỉ hưu…;

- Làm công việc của phòng khi được điều động.

            5. Thủ quỹ

            - Quản lý quỹ tiền mặt đúng chế độ kế toán và các quy định của Pháp luật và của Trung tâm; Đảm bảo thu, chi đúng chứng từ, văn bản được phê duyệt và đúng nguyên tắc tài chính; Chỉ thực hiện các khoản thu, chi khi có sự phê duyệt của Giám đốc;

 - Giữ gìn tài liệu chứng từ theo đúng nguyên tắc; Bảo vệ tài sản nguồn quỹ, chống thất thoát; Thực hiện chế độ kiểm tra tiền mặt (kiểm quỹ) hàng tháng, hàng quý theo hướng dẫn của Kế toán trưởng;

            - Lưu trữ hồ sơ phần việc được giao đúng quy định.

6. Nhân viên phục vụ CSVC, điện nước

            - Kiểm tra hàng ngày để phát hiện những mất mát, hư hỏng về CSVC, phòng học, trang thiết bị, điện nước, chủ động xử lý hoặc đề xuất lãnh đạo Trung tâm xử lý; Nắm được nhu cầu về phòng học để chủ động giao dịch thuê mướn; Chủ động nắm thông tin để phục vụ kịp thời về phòng ốc, trang trí, loa máy cho phòng làm việc, phòng học và các buổi khai giảng, tổng kết …

- Bảo đảm, duy trì thông suốt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước trong trung tâm. Thường xuyên kiểm tra và có phương án sử dụng hiệu quả các thiết bị điện và nước tiêu dùng trong cơ quan để báo cáo với lãnh đạo Trung tâm.

- Tham mưu cho Phòng tìm biện pháp và trực tiếp quản lý nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn điện và nước tiêu dùng của Trung tâm.

- Tham gia trang trí, khánh tiết trong các hội nghị lớn của Trung tâm;

- Trực tiếp quản lý, hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học và thiết bị điện máy; Trực điện, nước (trực HC) các ngày T7, CN khi Trung tâm có lớp học; Duy trì, phát triển mối quan hệ với Điện lực và nhà máy nước Đắk Lắk, để xử lý những công việc cần thiết cho phòng.

7. Nhân viên phục vụ nhà khách

- 18 phòng ở luôn luôn sạch sẽ để đón khách

- Thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, mến khách

- Đảm bảo vệ sinh khu vực nhà khách

- Bảo quản tài sản của nhà khách

- Kiểm tra thường xuyên để xử lý các tình huống: Như để điện sáng,  máy điều hòa chạy, nấu nước dở dang, bật máy nước nóng... không để các thiết bị điện bị cháy do nguyên nhân chủ quan;

- Hồ sơ thanh toán tiếp khách, mua đồ dùng phục vụ nhà khách 2 tuần thanh toán một lần;

- Làm công việc của phòng khi được điều động;

     8. Nhân viên Văn thư

- Quản lý tài sản được giao (con dấu, hồ sơ, công văn, giấy tờ lưu trữ). Quản lý, theo dõi mọi văn bản đi và đến đúng quy định (mọi công văn đi và đến phải được lưu trữ, cập nhật đúng quy định).

- Quản lý và theo dõi toàn bộ văn bản, công văn đi, đến của Trung tâm. Quản lý và giám sát toàn bộ hình thức, thể thức, số lượng văn bản của Trung tâm được phát hành đúng, đủ, kịp thời. Đảm bảo nhanh, gọn, an toàn và bí mật trong nhận và cấp phát công văn, báo chí cũng như các vấn đề khác có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm của Trung tâm. Sử dụng VPP đúng  định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ; Mua VPP theo đề xuất của các phòng ban có duyệt của lãnh đạo Trung tâm, có ký nhận và nhật ký xử dụng các VPP đó;

- Chỉ photo các văn bản, tài liệu phục vụ các hoạt động của Trung tâm; Chỉ để máy điện thoại ở chế độ fax khi đi vắng hoặc các ngày nghỉ;

- Thanh tóan chi tiếp khách của cơ quan;

- Làm công việc của phòng khi được điều động;

9. Nhân viên thiết bị dạy học

- Có kế hoạch hoạt động của bộ phận, cá nhân;

-  Đáp ứng đủ thiết bị, dụng cụ, hóa chất cho các tiết học thực hành, thí nghiệm;

-  Thường xuyên kiểm tra thiết bị, hóa chất, đồ dùng cho giảng dạy, học tập; biên bản thanh lý hư hỏng, đề xuất, mua sắm thiết bị, hóa chất;

-  Có hồ sơ thiết bị dạy học, Kiểm kê thường xuyên và tổng kiểm kê vào ngày 01 tháng 01 hàng năm;

10. Nhân viên thư viện

            - Có kế hoạch hoạt động của bộ phận, cá nhân; Xây dựng tủ sách pháp luật của cơ quan; Lập thẻ đọc sách cho học sinh, sinh viên; Lịch giới thiệu sách mới, sách luật…

-  Thực hiện công tác nhận và tổ chức cấp phát sách vở cho học viên diện chính sách; Có phương pháp giới thiệu sách và thu hút người đọc lên thư viện;

-  Thường xuyên kiểm tra, phân loại sách thư viện phục vụ giảng dạy, học tập; đề xuất, mua sắm sách cho thư viện; Mở các loại sổ quản lý thư viên, có chế độ lưu trữ đầy đủ; Xây dựng thư viện theo hướng đạt thư viện chuẩn;

-  Có hồ sơ thống kê số lượng sách, hồ sơ cho mượn, Kiểm kê thường xuyên và tổng kiểm kê vào ngày 01 tháng 01 hàng năm;

      11. Nhân viên lái xe

            - Luôn sẵn sàng xe tốt để phục vụ, chủ động trong việc đưa đón giáo viên, CBVC (có lệnh điều động của lãnh đạo Trung tâm và báo cáo Trưởng phòng TC-HC), kể cả ngoài giờ. Có kế hoạch, lịch trình, nhật ký hoạt động xe hàng tuần;

- Gữi gìn xe tốt, sạch bền đẹp, phục vụ kịp thời các yêu cầu của BGĐ và phòng, chạy xe an toàn chu đáo, đúng lộ trình đi, đến, tự bảo dưỡng xe, máy thuộc phần việc của lái xe, thực hiện tốt quá trình sử dụng xe.

            - Chủ động các phương án sửa chữa, thay thế, đại tu xe (nếu cần). Nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt trong quá trình đưa đón CBGV và khách của Trung tâm.

            - Nắm bắt thông tin để đưa, đón GV, có bảng tên Trung tâm khi đưa, đón tại sân bay và chờ  hành khách ra về hết mới về (trường hợp GV không báo kịp với Trung tâm hay trục trặc khi trao đổi thông tin);

- Thanh toán tiền xăng, xe theo định mức và vào tuần đầu của tháng kế tiếp, riêng tháng 12 thanh toán trước ngày 31/12; Hàng tháng vào ngày 30 hoặc 31 cùng với Kế toán chốt công tơ mét để làm căn cứ thanh toán xăng, dầu trong tháng đó;

            - Phối hợp với Trưởng phòng làm công tác báo cáo của Trung tâm; Làm công việc của phòng khi được điều động;

12. Nhân viên bảo vệ

-Giữ vững an ninh, trật tự trong cơ quan; Bảo vệ tài sản không để mất mát; Phối hợp kiểm tra hệ thống chữa cháy. Có biện pháp phòng chống cháy, nổ. Kiểm tra và bơm nước cho các dãy nhà. Giữ nhà xe CBVC; Kiểm tra điện, loa máy sau giờ học ở các phòng học, phòng máy vi tính. Kiểm tra và nhắc nhở các phòng làm việc tắt hệ thống điện quạt, máy lạnh, thắp sáng, nước sinh hoạt;

- Sử dụng hệ thống đèn điện chiếu sáng và bảo vệ cơ quan có hiệu quả và tiết kiệm; Đóng mở cổng, cửa ra vào cơ quan. Đánh trống ra vào lớp đúng giờ quy định; Các phòng học khi không sử dụng phải khoá cửa; Phối hợp với nhà khách đón giáo viên ngoài giờ. (trường hợp đột xuất, ban đêm …)

- Mặc sắc phục khi làm nhiệm vụ. Kiểm tra, kiểm soát người ra vào cơ quan; Phối hợp các phòng chuyên môn đoàn thể, làm tốt công tác nề nếp học sinh; Ngăn chặn các hiện tượng như hút thuốc, ăn kẹo cao su, mang hung khí vào trường ...;

- Chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước vườn hoa, cây cảnh thường xuyên; Có sổ nhật ký công việc, bàn giao, ký nhận giữa các ca trực; Làm công việc của phòng khi được điều động;

    13. Nhân viên phục vụ: Phòng làm việc, dãy nhà A, B, thư viện

- Các phòng làm việc của ban Giám đốc, các trưởng phòng, phòng họp, phòng giáo viên luôn sạch sẽ, nước uống đầy đủ;

-  Phục vụ kịp thời các đoàn khách, hội họp, khai giảng, bế giảng …

     14. Nhân viên phục vụ vệ sinh: dãy nhà A, thư viện, khu vực chung

- Vệ sinh các dãy nhà A, B, thư viện thực hành và trước nhà khách;

- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tất cả các phòng học được giao, phòng vệ sinh và khu vực hành lang sân vườn, sân trước và sau các dãy nhà;

- Khóa phòng tắt quạt, điện, nước sau khi làm vệ sinh;

- Lau chìu các phòng vệ sinh luôn sạch sẽ, không để tạo ra mùi khai, mùi hôi ảnh hưởng vệ sinh chung của trung tâm;

- Bảo vệ quản lý CSVC, nếu có hư hỏng báo cáo kịp thời;

- Kiểm tra nước và bơm nước kịp thời;

- Làm công việc của phòng khi được điều động;

            Trên đây phân công, phân nhiệm cho từng thành viên cán bộ của phòng, mọi người phải tự giác chấp hành trong quá trình thực hiện có thể điều động làm việc khác hay thay nhau khi có nhu cầu. Hằng năm đều có bổ sung chỉnh lý cho phù hợp.

           GIÁM ĐỐC                                             TRƯỞNG PHÒNG    

         Nguyễn Đức Dy                                            Lê Xuân Hợi

Các tin khác

    THÔNG BÁO

    Thư viện ảnh