Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,045,413

Đang online: 106

KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017. Bản đầy đủ cần download file KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017.xls

10/07/2017 09:31:14 GMT+7

Số
thứ tự
Họ và tên Điểm xét
tốt nghiệp
Kết quả thi
  Đỗ (Đ) Hỏng (H)
1 LÊ THỊ ANH 6.59 x  
2 TRẦN KIM ANH 5.46 x  
3 H' ČAP BYĂ 7.26 x  
4 TRẦN GIA BẢO 5.06 x  
5 H' BĂM 6.04 x  
6 H' CHEN BUÔN YĂ 5.88 x  
7 BÙI THỊ KIM CHI 5.53 x  
8 PHẠM NGỌC DẦN 6.30 x  
9 H' DIN BUÔN YĂ 5.43 x  
10 H' ĐÊ NIÊ 5.08 x  
11 TRỊNH HỮU ĐỨC 5.63 x  
12 H' EN BUÔN YĂ 5.23 x  
13 H' ENI ADRƠNG 5.53 x  
14 H' GẾT ÊBAN 5.46 x  
15 Y GÒN NIÊ 5.27 x  
16 NGUYỄN QUANG HÀ 5.07 x  
17 NGUYỄN THỊ VÂN HẠ 5.96 x  
18 H' HẠNH ÊBAN 5.08 x  
19 NGUYỄN VĂN HẢO 5.23 x  
20 A HIẾU 5.15 x  
21 LÊ HOÀI HIẾU 6.32 x  
22 Y SĂN HLONG 5.77 x  
23 NGUYỄN HỒNG HOÀNG 5.26 x  
24 NGUYỄN HUY HOÀNG 6.26 x  
25 HỒNG 5.61 x  
26 NGUYỄN THÀNH HUÂN 5.49 x  
27 Y HUR NIÊ 5.65 x  
28 NGUYỄN QUANG HUY 6.05 x  
29 NGUYỄN QUỐC HUY 5.52 x  
30 NGUYỄN VĂN HUY 5.97 x  
31 VÕ HỒNG HUY 6.37 x  
32 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 6.64 x  
33 PHAN THẾ HƯNG 5.02 x  
34 H' HƯƠNG 6.04 x  
35 Y KAIP NIÊ 6.48 x  
36 BÙI TRỌNG KHÁ 5.87 x  
37 NGUYỄN BẢO KHÁNH 5.11 x  
38 PHẠM QUỐC KHÁNH 5.65 x  
39 TẠ DUY KHÁNH NIÊ KDĂM 5.46 x  
40 TÔ VĂN KHOA 6.03 x  
41 RƠNIK YAN KHUYÊN 6.75 x  
42 H ÑEM KNUL 6.21 x  
43 H RƠNG KNUL 6.82 x  
44 RƠNIK Y KUÊN 6.50 x  
45 H LAÑ NIÊ 6.17 x  
46 H' LĂM KNUL 5.16 x  
47 LƯƠNG THANH NGỌC LÂM 5.06 x  
48 H' LÊ BDĂP 5.80 x  
49 THỊ LỆ 5.56 x  
50 TRƯƠNG THỊ LIÊN 6.41 x  
51 LINH DA BYĂ 5.17 x  
52 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 5.20 x  
53 TRẦN DUY LONG 5.05 x  
54 ĐẶNG KIỀU TRÚC LY 5.23 x  
55 HA LY 5.53 x  
56 H' MAI NIÊ KĐĂM 5.22 x  
57 MAI 6.17 x  
58 H' MARI ÊÑUÔL 5.26 x  
59 H' MAT BUÔN YĂ 6.57 x  
60 LÝ THỊ MẾN 7.35 x  
61 H' MIC BKRÔNG 6.16 x  
62 H' MLAM KBUÔR 5.88 x  
63 H MƯCH MLÔ 5.91 x  
64 H' MƯN BUÔN KRÔNG 5.32 x  
65 H-NAČ ÊBAN 5.40 x  
66 NGUYỄN VĂN NAM 5.04 x  
67 H' NASI BYĂ 5.77 x  
68 BÙI THỊ NGA 5.93 x  
69 H' NGÂN ÊÑUÔL 5.15 x  
70 H-NGƠN 6.68 x  
71 H NHAN 5.81 x  
72 H' NHAN BUÔN KRÔNG 6.03 x  
73 H' NHAN ÊBAN 5.05 x  
74 TRẦN DUY NHẤT 5.78 x  
75 LỘC VĂN NƯỚC 5.68 x  
76 H' NƯƠNG MLÔ 5.29 x  
77 H' PHẢI 6.08 x  
78 ĐẶNG MÙI PHAM 6.42 x  
79 HỜ A PHÁNG 6.52 x  
80 LÊ DUY PHONG 5.19 x  
81 Y PHƯỚC 6.13 x  
82 H' PHƯƠNG BUÔN YĂ 5.16 x  
83 LY PHƯƠNG 5.26 x  
84 A PIAM 6.12 x  
85 H' ROM BUÔN YĂ 5.03 x  
86 H' RĬT KBUÔR 5.48 x  
87 H' RUM AYŬN 5.06 x  
88 Y' SĂM 6.20 x  
89 Y SI MA BYĂ 5.40 x  
90 Y STEVEN NIÊ HRAH 5.77 x  
91 LÊ GIA TÂN 6.51 x  
92 NGUYỄN HỒNG THẠNH 6.88 x  
93 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 5.39 x  
94 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 5.59 x  
95 THI 5.89 x  
96 H'THIẾK 5.62 x  
97 H' THOA MLÔ 5.71 x  
98 TRẦN TẤT THÔNG 5.84 x  
99 THƠM 5.70 x  
100 H' THU ÊBAN 5.43 x  
101 DOÃN DUY THUẬN 5.28 x  
102 Y THUEL H ĐƠK 5.70 x  
103 Y' THƯA MLÔ 5.36 x  
104 NGUYỄN TRẦN HOÀI THƯƠNG 5.38 x  
105 H' TOANH BUÔN YĂ 6.71 x  
106 LÂM THỊ THU TRANG 5.83 x  
107 KSƠR TRÍ 5.73 x  
108 TRẦN THỊ MỸ TRINH 5.08 x  
109 VŨ TRỤ 5.05 x  
110 LÝ MẠNH TRƯỜNG 5.50 x  
111 NGUYỄN MINH TUẤN 5.27 x  
112 Y TUÊN ÊBAN 5.83 x  
113 ĐÀO THANH TUYỀN 5.38 x  
114 Y ČUÊN ÊBAN 5.90 x  
115 ĐINH NGUYỄN THU UYÊN 5.58 x  
116 DƯƠNG TRỌNG VINH 7.51 x  
117 NÔNG VĂN VƯƠNG 5.44 x  
118 NGUYỄN TƯỜNG VY 5.25 x  
119 TRẦN THỊ YẾN 6.21 x  
120 H' YUEL H’ LŎNG 6.30 x  
121 H' YUNG ÊBAN 5.30 x  
122 Y ZOL NIÊ 6.16 x  
123 HOÀNG XUÂN THỜI 5.03 x  
1 TƯỞNG HOÀNG AN 4.61   x
2 TRẦN BÁ DUY 4.66   x
3 PHẠM VĂN DƯƠNG 4.52   x
4 NGUYỄN KHÁNH HẢI ĐĂNG 4.45   x
5 Y' ĐIČ H’ ĐŎK 4.97   x
6 NGUYỄN ANH ĐỨC     x
7 Y THẮNG ÊBAN 4.81   x
8 BÙI ĐÌNH HÀ 3.80   x
9 HOÀNG THANH HẢI 4.38   x
10 NGUYỄN ĐOÀN SƠN HẢI 4.66   x
11 PHẠM VIỆT HOÀNG 4.60   x
12 HỔ 4.58   x
13 Y HUNG HWING     x
14 H' HƯƠNG AYŬN 4.99   x
15 Y ÑIM ÊBAN 4.74   x
16 H' JANET NIÊ SIÊNG 4.89   x
17 H' JARI BKRÔNG 4.90   x
18 Y JUAN ADRƠNG     x
19 Y JUIN BKRÔNG 4.96   x
20 ĐOÀN TRỌNG KHOA 4.21   x
21 H' KUINH HWING 4.92   x
22 MAI THỊ THÙY LINH 4.66   x
23 NGUYỄN THÀNH LONG 4.62   x
24 H' LUEN ÊBAN 4.73   x
25 Y MI CHÊ MLÔ 4.51   x
26 H MÔL H’ MŎK KRÔNG     x
27 LÝ VĂN NAM 4.75   x
28 TRẦN THỊ NGUYỆT NGA     x
29 H' NGAČ KNUL     x
30 H' NGAI NIÊ 4.49   x
31 Y NGOA ÊÑUÔL 4.47   x
32 H NIKÔN NIÊ     x
33 Y OAÑ NIÊ     x
34 Y ÑOAN ÊÑUÔL 4.40   x
35 VÕ MINH PHƯỚC 4.96   x
36 ĐỖ LAN PHƯƠNG 4.80   x
37 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 4.50   x
38 VÕ ĐẠI MINH QUÂN 4.90   x
39 H' QUỲNH BYĂ 4.61   x
40 H' RIUNH BKRÔNG 4.79   x
41 Y SAMAK BUÔN YĂ 4.70   x
42 H' SEN 4.76   x
43 Y SUN H’ ĐỚK 4.51   x
44 BÙI THANH TÂN 4.89   x
45 Y THOẠI NIÊ KDĂM 4.71   x
46 LƯU ĐẶNG PHƯỚC TOÀN 4.96   x
47 NGUYỄN THANH TRƯỞNG 4.31   x
48 H' XA MLÔ     x
49 H' XUÂN KNUL 4.78   x
50 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN     x
51 Y' ZIN BUÔN YĂ 4.93   x

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh