Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,413

Đang online: 47

Biểu mẫu viết bản thành tích xét danh hiệu thi đua - Khen thưởng

02/06/2017 17:07:20 GMT+7

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

Đắk Lắk, ngày…  tháng…  năm…

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ.......

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Tên cơ quan, đơn vị:

2. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể

3. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu
thi đua

Số quyết định; ngày/tháng/năm; Cơ quan quyết định khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định; ngày/tháng/năm; Cơ quan quyết định khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH
(Nếu đề nghị Nhà nước khen thưởng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

Đắk Lắk, ngày…  tháng…  năm…

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ………

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                    Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo tóm tắt thành tích của đơn vị (nếu là thủ trưởng cơ quan, đơn vị)

2. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ) có phân tích, đánh giá và so sánh qua các năm.

3. Sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu ... áp dụng nâng cao hiệu quả công tác (Liệt kê: Tên sáng kiến, tóm tắt nội dung sáng kiến, quyết định công nhận, phạm vi áp dụng, hiệu quả mang lại theo từng năm so với tiêu chuẩn).

4. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức.

5. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…)

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định; ngày/tháng/năm; Cơ quan quyết định
khen thưởng

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định; ngày/tháng/năm; Cơ quan quyết định 
khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, đóng dấu)

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH
(Nếu đề nghị Nhà nước khen thưởng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

 

 BÁO CÁO TÓM TẮT (1)

(Đề nghị tặng thưởng danh hiệu……………)

I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN

- Họ và tên                                 Năm sinh:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ,

- Chức năng, nhiệm vụ được phân công

- Đơn vị công tác

II. NỘI DUNG (2)

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi có sáng kiến giải pháp, đề tài nghiên cứu

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc đưa ra sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ, công tác

3. Tên sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến (3)

6. Thời điểm áp dụng

7. Hiệu quả mang lại

III. CÁC DANH HIỆU ĐƯỢC GHI NHẬN

Liệt kê các danh hiệu thi đua trong thời gian 3 năm gần đây; Nếu là thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh thì phải liệt kê hình thức khen thưởng đã được Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương, tỉnh ghi nhận.

 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………ngày     tháng     năm 201...
NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA

(Đối với tập thể)

- Tên cơ quan, đơn vị:

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức, bộ máy: tổng số cán bộ công nhân viên chức; chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...)

Để hưởng ứng phong trào thi đua do …………phát động trong năm……………

………………đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT

Công tác chuyên môn
 (ghi cụ thể)

Kết quả (Tỷ lệ hoàn thành % KH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

- Về đoàn kết:

- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, xây dựng cơ quan văn hóa, bảo vệ môi trường…

- Về tham gia công tác đoàn thể:

- Về tham gia các phong trào thi đua:

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua…).

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm……… đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để………… phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký ./.

 

 

……………Ngày… tháng… năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

1 Ghi rõ một trong 4 nội dung: Sáng kiến, Giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu…

2 Nêu rõ, ngắn gọn theo 07 nội dung theo liệt kê

3 Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào. Nếu có tổ chức, cá nhân nào đã áp dụng thì chứng minh cụ thể.

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh