Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,743

Đang online: 77

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

03/03/2014 17:10:39 GMT+7

TRUNG TÂM GDTX TỈNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    PHÒNG QL ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              Đắk Lắk, ngày 06 tháng12 năm 2013

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

I. CHỨC NĂNG

            Gíup Giám đốc trung tâm quản lý, tổ chức, thực hiện các công tác: Liên kết đào tạo Đại học (hệ vừa làm vừa học (VLVH), từ xa, các hình thức liên thông, đại học bằng 2); Trung cấp chuyên nghiệp (hệ chính quy); Các lớp ngắn ngày, bồi dưỡng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, tiếng Êđê …; Các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ…

II.NHIỆM VỤ

            1. Tổ chức liên kết thực hiện các chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng Êđê…;

            2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, để đề xuất các ngành, chuyên ngành đào tạo, các chuyên ngành mới và xác định tổ chức các chương trình, hình thức học phù hợp từng đối tượng;

            3. Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo (LKĐT) hằng năm, tham mưu việc thực hiện công tác tuyển sinh hệ đại học VLVH, từ xa, trung cấp chuyên nghiệp chính quy, các hình thức liên thông, đại học bằng 2. Bao gồm thủ tục xin duyệt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, thông báo tuyển sinh, nhận hồ sơ dự thi và tiến hành thi tuyển hay xét tuyển đúng quy trình, quy định của trường liên kết và quy chế của Bộ GD&ĐT;

            4. Quản lý toàn bộ hồ sơ pháp nhân của từng lớp; Lịch dạy của giáo viên các trường liên kết; Điểm thi của sinh viên; Quản lý toàn bộ hồ sơ của sinh viên và thực hiện việc cấp các giấy tờ liên quan đến sinh viên như: Các loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ Sư phạm; Bảng điểm học kỳ, năm học (do trường LKĐT cung cấp); Giấy chứng nhận sinh viên, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,...;

            5. Tổ chức các đợt thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi hết học phần… theo đúng quy chế và yêu cầu của các trường LKĐT; Xây dựng mối quan hệ tốt với các trường LKĐT để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đào tạo;

            6. Phối hợp tốt với các phòng, đoàn thể của Trung tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Phối hợp với phòng TC-HC trong việc bố trí phòng học phù hợp khoa học.

III. CÁC QUY ĐỊNH NỘI BỘ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

            Căn cứ vào điều kiện thực tế của trung tâm và phòng QLĐT, để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ nêu trên của phòng QLĐT, các thành viên trong phòng phải chủ động trong công việc được giao, luôn luôn giữ vững và tăng cường mối đoàn kết, làm việc trên tinh thần tự giác và lòng tự trọng nghề nghiệp cao.

            Quy định tổ chức họp phòng 1lần/ tháng. Do trưởng phòng chủ trì, nội dung chính là đánh giá kết quả việc thực hiện công tác tháng qua, rút kinh nghiệm những việc chưa hoàn thiện và đề ra công tác tháng đến. Trưởng phòng tham gia họp liên tịch định kỳ theo quy định của giám đốc trung tâm. Trực chuyên môn thứ 7, CN hay tham gia đi thực tế, điều tra nhu cầu người học (theo sự phân công riêng).

            Quy định hồ sơ quản lý của phòng: Ngoài việc quản lý hồ sơ của các trường liên kết và hồ sơ của học viên, phòng có thêm những hồ sơ sau: Sổ nghị quyết; kế hoạch tuần, tháng, năm.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG PHÒNG

            1. Trưởng phòng: Phụ trách chung

            -  Tổ chức quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về mọi hoạt động của Phòng; Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng theo từng tuần, tháng, năm; Xây dựng khối đoàn kết, vững mạnh, văn minh và an toàn; Chịu trách nhiệm chính về công tác thi đua, khen thưởng; Công tác kiểm tra nội bộ của phòng và báo cáo giám đốc theo định kỳ; Trình giám đốc ký duyệt các văn bản của phòng trước khi phát hành;

            - Chủ trì lập kế hoạch việc điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk, để đề xuất các ngành, chuyên ngành đào tạo, các chuyên ngành mới và xác định tổ chức các chương trình, hình thức học phù hợp từng đối tượng;

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, trình UBND Tỉnh duyệt hằng năm; chịu trách nhiệm chính về tuyển sinh các lớp Đại học ( hệ VLVH, Từ xa, liên thông …); Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý điểm, quản lý chứng chỉ, thống kê, văn thư và công nghệ thông tin của Phòng. Quản lý hồ sơ pháp nhân của các lớp LKĐT; Quản lý việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhân… Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ (Các lớp bồi dưỡng QLGD, bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THPT…);

            - Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi: hết học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp đúng quy trình và quy chế; Phân công bố trí cán bộ thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch của Phòng và cán bộ phụ trách các lớp do phòng quản lý; Theo dõi và thống kê đề xuất Tài vụ thanh toán tiền chủ nhiệm, coi thi cho các thành viên trong phòng .

            -  Tham gia giảng dạy các lớp theo quy chế nội bộ của Trung tâm (ở phòng Dạy văn hóa).

            2. Phó trưởng phòng

   - Giúp trưởng phòng quản lý phòng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của phòng và chịu trách nhiệm trước giám đốc những việc được phân công;

            - Chịu trách nhiệm chính về tuyển sinh các lớp Trung cấp chuyên nghiệp, ngắn ngày (tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm, tiếng dân tộc thiểu số, bồi dưỡng quản lý giáo dục…); Quản lý và lưu trữ toàn bộ hồ sơ tuyển sinh tất cả các lớp theo quy chế;

            - Quản lý các loại chứng chỉ và sổ cấp phát chứng chỉ Anh văn, Tin học, Tiếng Êđê….

            - Trực tiếp liên hệ với  Sở GD và ĐT về các công văn LKĐT; Thực hiện các thống kê, báo cáo tuyển sinh và các báo cáo khác theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo; Tham gia tiếp các đối tác LKĐT khi có yêu cầu; Trực tiếp điều hành khâu bán và nhận, phân loại, xử lý hồ sơ tuyển sinh;

            - Tham gia điều hành, tổ chức các buổi lễ khai giảng, bế giảng theo kế hoạch của các trường LKĐT; Theo dõi và phân bổ phòng học hàng ngày (luân phiên);

            - Được tham gia phụ trách quản lý một số lớp, tham gia coi thi học phần, tốt nghiệp; Chủ động thực hiện các công việc của các lớp do phòng giao cho phụ trách; Quyết định những vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của phó trưởng phòng, thay mặt trưởng phòng điều hành mọi hoạt động của phòng khi được trưởng phòng ủy quyền;

            - Quyết định về kế hoạch, chương trình hành động để đảm bảo hòan thành nhiệm vụ của phó trưởng phòng do trưởng phòng giao;

            -Tham gia điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tham gia giảng dạy các lớp theo quy chế nội bộ của Trung tâm (ở phòng Dạy văn hóa).

            3. Nhân viên (1)

            - Phụ trách kế hoạch tư vấn tuyển sinh; Kế hoạch tuyển sinh, hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh; Chịu trách nhiệm chính về bán, nhận và phân loại, xử lý hồ sơ tuyển sinh;

            - Danh sách tuyển sinh, nhập học, phân lớp (nếu có) theo yêu cầu của trường LKĐT; Nhập liệu và báo cáo, in giấy báo nhập học

            - Theo dõi và phân bổ phòng học hàng ngày (luân phiên); Chịu trách nhiệm về các bảng biểu, thông báo …; Tham gia tiếp các đối tác LKĐT khi trưởng phòng yêu cầu;

            - Đề xuất mua văn phòng phẩm và quản lý sử dụng văn phòng phẩm hợp lý, tiết kiệm; Tham gia điều hành, tổ chức các buổi lễ khai giảng, bế giảng theo kế hoạch của các trường LKĐT; Được tham gia phụ trách một số lớp do phó trưởng phân công, tham gia coi thi học phần, tốt nghiệp; Chủ động thực hiện các công việc của các lớp do phòng giao cho phụ trách; Giải quyết các công việc được Phòng phân công phụ trách đúng theo quy định, quy chế; Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao;

            - Tham gia điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tham gia giảng dạy các lớp theo quy định(ở phòng Dạy văn hóa).

            4. Nhân viên (2)

            - Chịu trách nhiệm chính về toàn bộ các văn bản của phòng; Quản lý toàn bộ sổ đầu bài, sổ lên lớp, lịch thi, lịch học, điểm thi học phần, tốt nghiệp, của các lớp do các đơn vị LKĐT cung cấp;

            - Quản lý toàn bộ các loại hồ sơ, đơn từ học lại, bảo lưu, chuyển lớp, các quyết định tuyển sinh, quyết định tốt nghiệp, quyết định khen thưởng, kỷ luật  …;

            - Theo  dõi và xác nhận lịch giảng dạy của giảng viên các trường LKĐT; Theo dõi đăng ký trả nợ học phần và cung cấp danh sách, bảng điểm; Theo dõi giảng dạy và phân bổ phòng học hàng ngày, ghi biên bản các cuộc họp phòng;

            - Quản lý 02 phòng vi tính; Tham gia bán, nhận và phân loại hồ sơ tuyển sinh; Báo cáo  thống kê và báo cáo theo yêu cầu;

            - Được tham gia giảng dạy một số lớp tin học A, B, tin học nghề phổ thông khi được phân công; Được tham gia phụ trách một số lớp, tham gia coi thi học phần, tốt nghiệp; Chủ động thực hiện các công việc của các lớp được Phòng giao cho phụ trách; Giải quyết các công việc được Phòng phân công phụ trách theo quy định, quy chế;

            - Tham gia điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao.

            * Những công việc có tính chất nhạy cảm, các thành viên trong phòng phải báo cáo lãnh đạo phòng để cùng bàn bạc xử lý tối ưu nhất, không tự ý giải quyết theo ý riêng của mình, trường hợp không giải quyết được, phòng phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo trung tâm để có hướng xử lý .

    GIÁM ĐỐC                                                   TRƯỞNG PHÒNG

 

   Nguyễn Đức Dy                                              Phan Trọng Nghĩa

Các tin khác

    THÔNG BÁO

    Thư viện ảnh