Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,456

Đang online: 81

Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

09/11/2016 08:46:03 GMT+7

       UBND TỈNH ĐẮK LẮK             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  62/KH - SGDĐT                          Đắk Lắk, ngày  03  tháng  11  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 698/KH-BGDĐT, ngày 20/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2016 (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam);

Thực hiện Quyết định số 2812/QĐ-UBND, ngày 26/9/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên (CBGVNV và HSSV) ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo cho Ngày Pháp luật Việt Nam phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị, pháp lý của đất nước, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

 2. Thông qua Ngày Pháp luật Việt Nam, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có liên quan thiết thực đến ngành và các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của CBGVNV và HSSV trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 3. Các hoạt động phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương hình thức, phù hợp với điều kiện từng đơn vị, từng đối tượng.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Chủ đề

“Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

 2. Khẩu hiệu

  - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

  - “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

  - “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”.

  - “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  - “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”.

  - “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”.

  - “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

  - Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, trường học và tình hình địa phương.

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Thời gian

 Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2016 trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 09 tháng 11 năm 2016.

 2. Nội dung

  Tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các luật, pháp lệnh mới ban hành, kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện, vận động học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật với trọng tâm cụ thể như sau:

  - Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thé, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, các quy định pháp luật các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

   - Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về giáo dục và đào tạo; các Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2016-2017 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

  - Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của CBGVNV và HSSV trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 

  - Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

 (Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn).

 3Các hình thức tổ chức

 Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 có thể được tổ chức dưới các hình thức sau đây:

  a. Tổ chức dưới hình thức các Hội thi

   * Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

  Các đơn vị có thể Tổ chức Hội thi tìm hiểu về các Luật như: Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ và đường sắt, Luật Bảo vệ môi trường … trong cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm học 2016-2017.

  * Đối với học sinh, sinh viên

  Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các khối lớp với nhau dưới hình thức chia đội, nhóm thi đấu; sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền pháp luật; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ… tạo nên một sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên.

 b. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật Việt Nam, về Hiến pháp, pháp luật trên website của đơn vị mình hoặc qua bản tin pháp luật trong nhà trường.

 c. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày Pháp luật Việt Nam, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 qua áp phích, băng rôn tại cơ quan, trường học; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng và thực hiện pháp luật;

 d. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, tổ chức các diễn đàn thông qua mạng internet, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cấp nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhà trường; cung cấp tài liệu pháp luật, sắp xếp, bổ sung tủ sách pháp luật trong cơ quan, trường học;

 e. Kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các phòng ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

    a. Văn phòng Sở

      - Làm đầu mối tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai và kiểm tra các hoạt động Ngày Pháp luật trong toàn ngành. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

      - Cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, phối hợp với các phòng ban khác của Sở triển khai các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam  năm 2016 tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;

      - Lựa chọn chủ đề, khẩu hiệu để treo băng rôn tại các vị trí thích hợp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

      - Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử của ngành.

    b. Phòng Kế hoạch - Tài chính

    Bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để triển khai các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

             2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc

    a. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nội dung quy định tại phần III của Kế hoạch này, hướng dẫn các các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện với hình thức phù hợp.

     b. Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nội dung Kế hoạch này để triển khai thực hiện tại đơn vị.

     c. Các đơn vị tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam (kèm file hình ảnh để làm tư liệu) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua email nội bộ của Văn phòng Sở) trước ngày 10/12/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk năm 2016. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, số điện thoại: 05003 716 868) để được hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                                                                             KT. GIÁM ĐỐC

- Vụ Pháp chế Bộ GDĐT (để báo cáo);                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                               (đã ký)

- Sở Tư pháp (để báo cáo);                                                                  Nguyễn Ngọc Quang

- LĐ Sở;                                                                                   

- Các Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

- Các phòng, ban thuộc Sở (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP.

 

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh