Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,424

Đang online: 58

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...

TRIỂN KHAI VĂN BẢN QUÝ I/2015

Nhằm khai thác tốt Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo; tăng cường hiệu quả PBGDPL; đồng thời nâng cao ý thức pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và các thành viên khác trong cơ quan...

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh