Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,406

Đang online: 40

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Năm học: 2012 - 2013 Họ và tên giáo viên : LƯƠNG THY CÂN

Phụ lục 1(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT,ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Sở GD&ĐT Đắk Lắk PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM GDTX TỈNH Năm học: 2012 - 2013

V/v đánh giá xếp loại công chức, viên chức

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nội vụ (sau đây gọi là Quy chế); Quyết định số 3040/BGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2006

V/v: Hướng dẫn thực hiện phân phối - Chương trình GDTX cấp THPT.

Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT). Sau khi chương trình

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ NĂM HỌC 2012-2013

Họ và tên: Đơn vị công tác: Nhiệm vụ được phân công: 1. Thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, đạo đức, lối sống: 3. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh