Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,041,409

Đang online: 43

Quy chế phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn Trung tâm giáo dục thư¬ờng xuyên tỉnh

12/10/2017 11:12:58 GMT+7

Căn cứ chỉ thị số 30- CT/ TƯ ngày 18/2/1998 của Bộ chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan và Quyết định số 04/2000/BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện dân chủ hóa trư­ờng học;

Căn cứ Luật Công đoàn và Nghị định số 133/HĐBT ngày 10/4/1991 của Hội đồng Bộ tr­ưởng (nay là chính phủ) về thi hành luật Công đoàn;

Căn cứ  Quy chế số 394/CĐGDVN-BGD&ĐT ngày 15/8/2005 của Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam về mối quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và Công đoàn trong ngành giáo dục;

Lãnh đạo trung tâm và BCH Công đoàn trung tâm thống nhất quy định về mối quan hệ công tác giữa Chính quyền và Công đoàn như­ sau:      

          I. Nguyên tắc chung    

          1. Chính quyền và Công đoàn Chịu sự lãnh đạo của Chi bộ, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi bên do Pháp luật quy định, đều là thành viên của hệ thống chính trị có cùng mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi đ­ường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước, nhiệm vụ chính trị của trung tâm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          2. Vấn đề chính yếu của mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn là: Tạo sự nhất trí cao về quan điểm không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà n­ước của Trung tâm, song song với việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

          3. Quan hệ giữa Chính quyền và Công đoàn là quan hệ bình đẳng, hợp tác, giúp đở nhau, tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của mỗi tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu công tác của đơn vị

          4. Giám đốc Trung tâm quản lý trung tâm bằng chính sách Pháp luật và hệ thống Nội quy, Quy chế của đơn vị cơ sở trường học và khi thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước của mình mà có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của cán bộ giáo viên và người lao động phải có sự phối hợp bàn bạc với Công đoàn.

          5. Tổ chức đoàn viên và lao động tham gia quản lý Trung tâm và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua làm cho Trung tâm phát triển vững mạnh, toàn diện. Ra sức chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và lao động trên cơ sở quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được Pháp luật quy định.

II. Thực hiện nhiệm vụ Chính quyền

1. Giám đốc trung tâm cần thông tin đầy, đủ kịp thời đ­ường lối, chính sách của Đảng, Nhà nư­ớc và của Ngành về GD & ĐT; Những chủ trư­ơng, kế hoạch công tác của trung tâm tới tổ chức Công đoàn và cán bộ, giáo  viên, nhân viên của Trung tâm.

2. Ban chấp hành công đoàn Trung tâm có trách nhiệm chủ động phối hợp với Lãnh đạo trung tâm tổ chức động viên ng­ười lao động trong trung tâm tích cực tham gia thực hiện đổi mới trong giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục có phẩm chất cao, đủ vế số lượng, đồng bộ về cơ cấu và mạnh về chất lư­ợng; góp phần nâng cao chất lư­ợng GD&ĐT của Trung tâm.

3. Giám đốc Trung tâm tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động theo đúng Luật Công đoàn, chủ động tổ chức các hoạt động tham gia quản lý trung tâmcũng nh­ư các hoạt động Chính quyền: Thăm lớp dự giờ, thao giảng chọn giáo viên giỏi, hội thi cô giáo tài năng duyên dáng, hội thảo… vv; cùng có trách nhiệm giải quyết và khắc phục những yếu kém trong  trung tâm.

III. Thực hiện dân chủ trong các hoạt động của trung tâm

- Giám đốc Trung tâm khi xây dựng ch­ương trình kế hoạch công tác từng học kỳ và cả năm học cần có ý kiến đóng góp của Công đoàn. Thực hiện công khai, minh bạch trong  trung tâm, bao gồm: Kế hoạch đào tạo; Kinh phí hoạt động hàng năm (các nguồn kinh phí do NSNN cấp và các nguồn thu ngoài NSNN); Quyết toán kinh phí hàng năm của trung tâm; Tuyển dụng, điều động thuyên chuyển; Khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch và đề bạt cán bộ công chức; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ  trung tâm. 

- Cùng phối hợp tổ chức Hội nghị CNVC. Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tổ chức chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CNVC. Khi cần thiết có thể tổ chức đối thoại giữa Công đoàn, CNVC và Chính quyền để giải quyết và khắc phục những vư­ớng mắc, yếu kém trong  trung tâm.

- Công đoàn có trách nhiệm cử người đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia với Chính quyền xây dựng chương trình kế hoạch công tác, các văn bản về chế độ chính sách, nội quy, quy chế; Nhằm thực hiện công bằng về việc làm, thu nhập và đối xử trong  trung tâm; vận động CNVC thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng và phát triển của Trung tâm.

- Giám đốc cùng BCH công đoàn  trung tâm cứ  sáu tháng một lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm và Nghị quyết hội nghị cán bộ - giáo viên Trung tâm và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

IV. Tổ chức quản lý phong trào thi đua

1. Giám đốc Trung tâm phối hợp với công đoàn thực hiện đổi mới công tác thi đua khen th­ưởng, tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành và của  trung tâm phù hợp với yêu cầu từng thời kỳ, từng chủ đề.v.v. Đẩy mạnh và duy trì thành nền nếp các hoạt động thi đua - khen th­ưởng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trung tâm; gắn các hoạt động trên với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Ngành.            

2. Sau khi thống nhất với công đoàn, giám đốc Trung tâm quyết định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, chế độ khen thưởng và cùng phối hợp với Công đoàn trong việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào, quyết định khen th­ưởng những  trung tâm, cá nhân  đạt thành tích xuất sắc.                             

3. Công đoàn có trách nhiệm động viên đoàn viên thi đua thực hiện các mục tiêu, định mức và các biện pháp đã đề ra; Tổ chức các hội nghị đăng ký thi đua, phong trào đúc rút các sáng kiến kinh nghiệm, NCKH giáo dục; phát hiện và có biện pháp động viên kịp thời các  trung tâm và cá nhân làm tốt.

4. Giám đốc Trung tâm tạo điều kiện và ủng hộ Công đoàn trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp và kinh phí tổ chức phong trào thi đua.

V. Về quan hệ phối hợp trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của ng­ời lao động                                                                     

1. Giám đốc Trung tâm chủ động và tạo điều kiện để Công đoàn tổ chức phổ biến đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nư­ớc, của Ngành và của  trung tâm (nếu có ) đến người lao động để giám sát và thực hiện. Lãnh đạo trung tâm phối hợp với công đoàn xây dựng các quy chế, chế độ công tác, định mức lao động, định mức chi tiêu nội bộ... trên tinh thần phù hợp các quy định chung của Nhà nước và sát thực tế của Trung tâm.

2. Công đoàn tham gia các hội đồng nâng bậc lương, phân phối quỹ phúc lợi, khen thưởng kỷ luật, tham gia bàn các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động.

3. Ban nữ công công đoàn chủ động phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tổ chức tuyên truyền giáo dục về giới; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách nữ; tổ chức hội thảo xây dựng chuẩn mực của nữ cán bộ, giáo viên trong  trung tâm; phối hợp tổ chức lồng ghép nội dung phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" với phong trào" Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Trung ­ương Hội liên hiệp phụ nữ phát động.

4. Giám đốc Trung tâm tạo điều kiện để Công đoàn cùng cấp thực hiện việc kiểm tra, hoặc phối hợp các tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật về hợp đồng lao động, cho thôi việc, tiền lư­ơng, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, sử dụng quỹ phúc lợi và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của ng­ười lao động. Các Trưởng phòng, kế toán trưởng có trách nhiệm xem xét giải quyết những kiến nghị của đại diện công đoàn sau khi kiểm tra.

- Công đoàn chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo đúng pháp lệnh và Luật thanh tra.

5. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo trung tâm tổ chức quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của người lao động.

6. Giám đốc Trung tâm cần trao đổi bàn bạc với công đoàn về công tác tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CB,GV và cán bộ Công đoàn. Tạo điều kiện để công đoàn động viên CB,GV... trong  trung tâm tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy…                     

VI. Về quan hệ phối hợp để đảm bảo điều kiện cho hoạt động của công đoàn.

- Giám đốc trung tâm cần cung cấp những phương tiện cần thiết cho hoạt động của Công đoàn như  nơi làm việc, phư­ơng tiện giao thông, liên lạc và văn  trung tâm phẩm v.v.. Tùy khả năng kinh phí hàng năm của  trung tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động Công đoàn.

- Các ủy viên BCHCĐ được Công đoàn cấp trên triệu tập đi họp BCH, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, đại hội công đoàn... được chính quyền tạo điều kiện về phư­ơng tiện đi lại và thanh toán công tác phí theo chế độ công tác hiện hành

VII. Lề lối làm việc.

          - Trong các cuộc giao ban định kỳ, các hội nghị sơ kết, tổng kết, những công tác lớn của  trung tâm phải có đại diện của Công đoàn tham dự để trao đổi ý kiến, cùng nhau quán triệt những công tác của  trung tâm và hoạt động của Công đoàn.

          - Ba tháng một lần giám đốc làm việc với BCH công đoàn, do công đoàn chủ động chuẩn bị và 6 tháng 1 lần, Lãnh đạo trung tâm nghe Ban nữ công báo cáo tình hình hoạt động của nữ cán bộ, giáo viên (Có thể kết hợp với cuộc họp liên tịch)                                                                                      

          - Đại diện Lãnh đạo trung tâm đ­ược mời dự họp với BCH công đoàn để thông báo những chủ trương công tác và đóng góp ý kiến.

VIII. Điều khoản thi hành.

Chính quyền và công đoàn có trách nhiệm thực hiện các quy định trên, đồng thời hướng dẫn các tổ công đoàn, trung tâm, phòng chuyên môn phối hợp cùng thực hiện.

Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ, lề lối làm việc giữa hai bên thông qua các kiến nghị cụ thể và bàn bạc trong các cuộc họp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề không nhất trí, không thống nhất được với nhau thì mỗi bên có trách nhiệm báo cáo lên cấp trên trực tiếp (GĐ sở và Thường trực công đoàn ngành ) để xin ý kiến.

     

                            

                         GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                        Nguyễn Đức Dy

        TM/BCH CDCS NHIỆM KỲ 2017-2022

                                     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

       Lê Xuân Hợi

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh