Liên kết website

Mở liên kết

Đánh giá trang web

Nội dung trang web có giúp ích gì cho bạn không ?
Bình chọn

Lượt truy cập: 1,028,799

Đang online: 54

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2013 – 2014

21/05/2014 17:36:18 GMT+7

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân

Năm học 2013 – 2014

Căn cứ Luật Thanh tra 2010;

Căn cứ Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”;

        Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức và hoạt động của Ban hanh tra nhân dân trong trường học;

       Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Lăk.

       Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2013- 2017 của Ban thanh nhân dân Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Lăk. Nay Ban Thanh tra nhân dân Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Lăk đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học 2013 - 2014 với những nội dung cụ thể sau:

I/. MỤC TIÊU:

 Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của Trung tâm, của ngành.

 Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trung tâm Tiên tiến trong phong trào thi đua.

 Phát hiện những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh tình trạng để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn.

            Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-CC trong Trung tâm..

            Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo. 

 II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN: Giám sát việc:

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.

 Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất trường học và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính.    

Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong trung tâm.

Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật.

Tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Thực hiện chống tham nhũng, lãng phí trong Trung tâm.

            Kiểm tra khi được Giám đốc ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu.

III/. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:

        Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND

Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, Giám đốc Trung tâm những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

            Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn.

        Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra có phát hiện vi phạm, cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.

            Phối hợp với Giám đốc tham gia tự kiểm tra mà Giám đốc yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.

            Phối hợp với thanh tra Các đơn vị khác khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và gíam sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị với cá nhân, tổ chức của mình.

            Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng, hàng quí, trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung,vấn đề đột xuất )

            Khi có sự việc cần thanh tra, phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn, Giám đốc để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể, nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng, sai cho Ban chấp hành công đoàn. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều, cần phải có thêm người và thời gian thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm.

IV/.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban thanh tra nhân Trung tâm gồm có 03 thành viên:

1Ô. Mai Đức Thắng.- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo.

2.Bà Nguyễn Thị Thu Hương - ủy viên, thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, Nghị quyết HN. CBCC của Trung tâm.

3.Ô. Phan Xuân Thiết  - uỷ viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong Trung tâm, giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCC trong Trung tâm.

            Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.

    Thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước BCH công đoàn; Hàng năm báo cáo tổng kết hoạt động trước hội nghị CBCC. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND hàng năm phải được BCHCĐCS thông qua và gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp.

            Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong Trung tâm  nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

   Các biên bản, kiến nghị, báo cáo của Ban TTND phải được BCHCĐCS xác nhận và đóng dấu.

V/. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

Nội dung công việc

8 + 9

/2013

Giám sát việc:

-  Các khoản thu đầu năm: BHYT, BHTD, học phí, và các khoản thu khác

-  Xây dựng quy chế dân chủ, quy chế làm việc của Trung tâm

-  Xây dựng, triển khai KH thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Họp Ban TTND p/công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2013-2017

- Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN, chi tiêu nội bộ:

       + Chi trả tiền lương, phụ cấp;

       +  Chế độ bảo hiểm, kinh phí công đoàn;

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản, tự kiểm tra tài chính;

 

Thời gian

Nội dung công việc

10/2013

Giám sát việc:

-  Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

- Tổ chức Ngoại khóa CĐ: Biến đổi khí hậu

- Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của Trung tâm;

- Theo dõi và bảo trì máy vi tính;

- Thực hiện quy chế chuyên môn :

-         Thực hiện chương trình;

-         Kế hoạch, thực hiện họp CM;

-         Tham gia dự giờ thăm lớp (Khối GDTX)

-         Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, GV:

-         Kế hoạch khen thưởng

-         Chi trả tiền lương, phụ cấp, thừa giờ.

-         Thời hạn nâng lương, nghỉ khi bị bệnh, con đau;

-  Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm

11/2013

Giám sát việc:

-  Sinh hoạt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Tiếp tục thực hiện CT ngoại khóa cho học sinh

- Hoàn thành sản phẩm tranh, báo tường

- Thực hiện kế hoạch thanh – kiểm tra của Trung tâm;

- Thực hiện nội qui, qui chế chuyên môn

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp cơ sở

- Chi trả tiền lương cho CB-CC.

12/2013

Giám sát việc:

 Thực hiện kế hoạch của Trung tâm:

-  Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam;

-  Thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết  học kì I;

-  Hoàn thành dự toán, quyết toán quý, năm;

- Tổ chức đánh giá  thực hiện quy chế dân chủ

-  Chi trả tiền lương cho CB-CC.

- Thực hiện qui chế chuyên môn (Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì I ).

-  Họp Ban thanh tra cuối năm.

-  Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định)

- Thực hiện xếp loại thi đua học kì I

01 + 02

2014

Giám sát việc:

-          Chủ điểm : “Mừng Đảng, mừng xuân”

-         Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN;

-         Đề nghị điều chỉnh lương, nâng lương đợt 1 năm 2014 ( Nếu có)

- Thanh toán các chế độ năm 2013 cho CBCC

- Thực hiện qui chế chuyên môn.

- Thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, qui chế của Trung tâm  

-  Theo dõi công tác chuẩn bị tuyển sinh khối ĐH – 2014 ( Phòng QLĐT)

03/2014

 Giám sát việc:

 - Thiện nhiệm vụ của Trung tâm  trong tháng 3/2014

- Thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ CB CNV

- Họp Ban thanh tra nhân dân.

- Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB-CC.

- Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách NN và chi tiêu nội bộ,

-Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong Trung tâm

 

Thời gian

Nội dung công việc

04/2014

 Giám sát việc:

- Thực hiện Nghị quyết tháng 4/2014

-  Thực hiện quy chế chuyên môn:

-         Thực hiện chương trình;

-         Kế hoạch, thực hiện họp CM;

-         Dự giờ, hồ sơ GV, TT- kiểm tra HĐSP;

-         Chấm trả bài kiểm tra, vào sổ điểm;

- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, GV:

-         Chi trả tiền lương, phụ cấp, …

            -     Thời hạn nâng lương, nghỉ khi bị bệnh, con đau;

- Nâng lương quý II năm 2014 ( Nếu có)

05/2014

 Giám sát việc:

- Thực hiện Nghị quyết tháng 5/2014

-  Thực hiện quy chế chuyên môn:

-         Thực hiện chương trình;

-         Kế hoạch, thực hiện họp CM;

-         Dự giờ, hồ sơ GV, TT- kiểm tra HĐSP;

-         Chấm trả bài kiểm tra, vào sổ điểm;

- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, GV:

- Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

- Đánh giá, xếp loại giáo viên .

- Kiểm tra đánh giá, xếp loại, xét lên lớp và xét …..

- Kiểm kê tài sản trong Trung tâm.

- Họp Ban thanh tra.

6,7, 8/

2014

-         Giám sát việc :

-         Chi trả lương, chi khác  tháng 6, 7, 8 / 2014

-         Kiểm kê tài sản, sách GK, sách tham khảo

-         Tuyển sinh  năm học 2014 – 2015

-         Tổ chức dọn vệ sinh sắp xếp lớp học, cơ cấu nhân sự đầu năm

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN                

CHỦ TỊCH

TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

TRƯỞNG BAN

 

DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

 

 

THÔNG BÁO

Thư viện ảnh